+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W związku z omyłką pisarską w raporcie bieżącym nr 2/2012 opublikowanym 17 kwietnia 2012 roku. W raporcie błędnie podano treść ostatniego akapitu zawiadomienia otrzymanego od Akcjonariusza.

 

Prawidłowa treść raportu:

 

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, że w dniu 17 kwietnia 2012 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Józefa Sławomira Orła o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

Pełna treść zawiadomienia:

 

„Działając stosownie do treści przepisu art. 69 ust . 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o ofercie) informuję, iż w wyniku transakcji sprzedaży 54.609 akcji na sesji zwykłej w dniach 11-13.04.2012 r. uległ udział posiadanych przeze mnie akcji w kapitale zakładowym Spółki ORZEŁ S.A. oraz w liczbie głosów z tych akcji na Walnym Zgromadzeniu ORZEŁ S.A.

 

Przed ww. transakcjami posiadałem 1.586.773 akcji ORZEŁ S.A. co stanowiło 20,14% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonania 1.586.773 głosów, co stanowiło 20,14% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ORZEŁ S.A.

 

Po dokonaniu ww. transakcji posiadam 1.532.164 akcji ORZEŁ S.A. co stanowi 19,45% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonania 1.532.164 głosów, co stanowi 19,45% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ORZEŁ S.A.”

 

 
Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o obrocie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

 


Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu