+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. w upadłości układowej informuje, iż w dniu 28 października 2015 roku Emitent, zawarł umowę zastawu rejestrowego z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie, na podstawie której ustanowiony zostanie zastaw rejestrowy na mieniu Emitenta – linii do wytwarzania mączki gumowej z granulatu powstałego z recyklingu opon, do najwyższej sumy zabezpieczenia 1.815.000,00 PLN (jeden milion osiemset piętnaście tysięcy złotych). Zawarcie przedmiotowej umowy i ustanowienie zastawu warunkuje wypłatę na rzecz Emitenta dofinansowania przyznanego na podstawie umowy Nr POIG.01.04.00-06-123/12 z dnia 09.11.2012r., które na podstawie aktualnie złożonych i nierozliczonych wniosków o płatność wynosi 604.170,96 PLN. Kwota ta, zgodnie z zawarta umową, powinna zostać wypłacona w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zastawnikowi prawomocnego postanowienia Sądu o wpisie zastawu do rejestru zastawów. Wniosek o wpis zastawu do rejestru zastawów został złożony w dniu 29 października 2015 roku.

 

Podstawa prawna:

 

 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

  • 3 ust. 2 punkt 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

 

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

 

 

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu