W nawiązaniu do raportu numer 12/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku, Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż Emitent w dniu 17 listopada 2017 roku zawarł aneks do umowy pożyczki z dnia 16 grudnia 2016 roku ze spółką InnoEco Polska Sp. z o.o.

Zarząd informuje, iż na mocy postanowień zawartego aneksu maksymalna kwota pożyczki została zwiększona do 700.000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych).

 
Podstawa prawna:

 

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 

Monika Koszade – Rutkiewicz – Członek Zarządu