Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. informuje, iż w dniu 17 lutego 2014 roku Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin- Zachód w Lublinie na wniosek Michelin Polska S.A. dokonał zabezpieczenia prawa majątkowego w postaci 100.000 akcji imiennych serii A w Spółce ASTOR S. A., ponadto Komornik Sądowy zajął wierzytelności przypadające na Emitenta z tytułu np. wypłaty dywidendy i innych wierzytelności w tym także wypłat przyszłych.

 

Całkowita kwota zabezpieczenia należności na rzecz Michelin Polska S.A. wynosi 2.366.613,74 zł oraz odsetki i koszty procesu.
Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu