W nawiązaniu do raportu nr 4/2016 z dnia 22 stycznia 2016 roku Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiedze, iż w dniu 2 lutego 2016 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie działając na wniosek Emitenta, w związku z podjętą uchwałą Zarządu w sprawie umorzenia 7 756 (siedmiu tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu sześciu) sztuk obligacji serii B oznaczonych kodem PLORZL000100, o łącznej wartości nominalnej 7.756.000,00 zł (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), na których zostały ustanowione przez obligatariuszy nieodwołalne blokady w celu umorzenia tych obligacji w związku z zaspokojeniem ich roszczeń poprzez emisję obligacji serii C, dokonał wyrejestrowania 7 756 (siedmiu tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu sześciu) sztuk obligacji serii B.

Podstawa prawna:

 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

§ 3 ust. 2 punkt 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

 
Osoby reprezentujące Spółkę:

 
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 
Monika Koszade-Rutkiewicz – Członek Zarządu