+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż w dniu 29 grudnia 2015 roku, w wykonaniu zobowiązań układowych, dokonał wpłaty należności z tytułu odsetek za ostatni okres odsetkowy od obligacji serii B na rachunek Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, za pośrednictwem którego należności te zostaną przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy, co powinno nastąpić w dniu 30 grudnia 2015 roku. Odsetki, o których mowa powyżej zostaną wypłacone wszystkim posiadaczom obligacji serii B, bez względu na obraną przez nich ścieżkę spłaty należności głównej z tytułu tych obligacji.
Wartość odsetek za ostatni okres odsetkowy od jednej obligacji serii B wynosi 27,42 zł.

 
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

§ 3 ust. 2 punkt 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

 
Osoby reprezentujące Spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu
Monika Koszade – Rutkiewicz – Członek Zarządu