Zarząd Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie wcześniejszego wykupu za żądanie Emitenta 955 (słownie: dziewięćset pięćdziesięciu pięciu) sztuk obligacji serii E o wartości nominalnej 1000 (słownie: tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 955 000 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), oznaczonych kodem ISIN PLORZL000134, wyemitowanych w dniu 20 września 2018 r., których ostateczny termin wykupu przypada na dzień 15 stycznia 2023 r.

Datą wcześniejszego wykupu obligacji będzie 26 czerwca 2020 roku, a dniem ustalenia praw do świadczenia z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji 19 czerwca 2020 roku. Wcześniejszy wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę za każdą Obligację kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej jednej Obligacji, powiększonej o kwotę odsetek narosłych do daty wcześniejszego wykupu.

Wcześniejszy wykup Obligacji realizowany będzie za pośrednictwem KDPW, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w ramach KDPW. Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż podstawę wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta stanowi punkt XIV.4, XIV.6 oraz XIV.7 warunków emisji obligacji serii E.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

Monika Koszade – Rutkiewicz – Prezes Zarządu

Michał Stachyra – Członek Zarządu