+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A informuje, że w dniu 26 kwietnia 2012 roku Emitent dokonał, zgodnie z warunkami określonymi w Propozycji Nabycia, wykupu 1.525 dwuletnich obligacji na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 1.525.000,00 zł (milion pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

 

Obligacje zostały wyemitowane w dniu 27 kwietnia 2010 roku, a informacja o zakończeniu emisji została opublikowana w raporcie bieżącym nr 32/2010 z dnia 10 maja 2010 roku.

 

W związku z emisją obligacji serii B nastąpił wykup i umorzenie 5.735 z 7.260 obligacji serii A.

 
Podstawa prawna:

§ 3 ust.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 
Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu