+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2015 z dnia 6 listopada 2015r. Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż w dniu 7 stycznia 2015 roku doręczone zostało Spółce postanowienie Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów o wpisie w dniu 30 grudnia 2015 roku do rejestru zastawów pod poz. 2476662 zastawu rejestrowego ustanowionego na linii technologicznej do recyklingu opon samochodowych oraz opon do innych pojazdów, która stanowi mienie ruchome Emitenta i jest już obciążona zastawem rejestrowym na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z Obligacji serii B wpisanym do rejestru zastawów prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów. Wpis zastawu rejestrowego nastąpił zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji Serii C, o których Emitent informował w raporcie nr 45/2015 z dnia 6 listopada 2015 roku.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

§ 3 ust. 2 punkt 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

 
Osoby reprezentujące Spółkę:

 
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 

Monika Koszade – Rutkiewicz – Członek Zarządu