+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 6/2023 z dnia 16 maja 2023 roku, Zarząd Orzeł S.A. przekazuje sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022, które będzie rozpatrywane i zatwierdzane zgodnie z punktem 6 lit. c) porządku obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Podstawa Prawna:

  • 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

Załącznik: 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

 Monika Koszade-Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra – Wiceprezes Zarządu