Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, że w dniu 21 grudnia 2012 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Pani Haliny Orzeł w związku z transakcjami dokonanymi na akcjach Spółki.
Treść zawiadomienia:

 

„Działając stosownie do treści przepisu art. 69 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o ofercie) informuję, iż w wyniku transakcji sprzedaży 290 000 akcji w dwóch transakcjach pakietowych w dniach 19.12.2012 r. oraz 21.12.2012 r. po cenie 1.60 zł za akcję uległ zmianie udział posiadanych przeze mnie akcji w kapitale zakładowym Spółki ORZEŁ S.A. oraz w liczbie głosów z tych akcji na Walnym Zgromadzeniu ORZEŁ S.A.

 

Przed ww. transakcjami posiadałam 1.570.468 akcji ORZEŁ S.A. co stanowiło 19,93% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonania 1.570.468 głosów, co stanowiło 19,93% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ORZEŁ S.A. Po dokonaniu ww. transakcji posiadam 1.280.468 akcji na okaziciela ORZEŁ S.A. co stanowi 16,25% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonania 1.280.468 głosów, co stanowi 16,25% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ORZEŁ S.A.

 

Ponadto, stosownie do treści art. 87 ust. 3 Ustawy o ofercie informuję że:
– mój mąż Józef Sławomir Orzeł posiada 1.532.164 akcji na okaziciela ORZEŁ S.A. co stanowi 19,45% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonania 1.532.164 głosów, co stanowi 19,45% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ORZEŁ S.A.
– mój syn Jacek Orzeł posiada 481.239 akcji na okaziciela ORZEŁ S.A. co stanowi 6,11% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonania 481.239 głosów, co stanowi 6,11% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ORZEŁ S.A.
-moja synowa Magdalena Orzeł posiada 380.000 akcji na okaziciela ORZEŁ S.A. co stanowi 4,82% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonania 380.000 głosów, co stanowi 4,82% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ORZEŁ S.A.

 

Łącznie rodzina Orzeł przed dokonaniem ww. transakcji posiadała 3.963.871 akcji ORZEŁ S.A. co stanowiło 50,31 % udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonania 3.963.871 głosów, co stanowi 50,31 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ORZEŁ S.A.

 

Obecnie rodzina Orzeł posiada 3.673.871 akcji na okaziciela ORZEŁ S.A. co stanowi 46,63 % udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonania 3.673.871 głosów, co stanowi 46,63 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ORZEŁ S.A.”

 

Podstawa prawna:

 

Art.160 ust 4. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarząd