+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A działając w oparciu o postanowienia punktu nr 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na „NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2012 roku zawierający:

 

1.Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta.
2.Raporty bieżące opublikowane w styczniu 2012 r.
3.Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w styczniu 2012r.
4. Wydarzenia, które dotyczą emitenta i mają wystąpić w lutym i marcu 2012 r.
Załącznik:

 

ORZEŁ SA: Załącznik do raportu miesięcznego – styczeń 2012
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu