+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A działając w oparciu o postanowienia punktu nr 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na „NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2013 roku zawierający:
1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych ORZEŁ S.A.
2. Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – październik 2013 roku.
3. Zestawienie informacji opublikowanych w październiku 2013 r. w trybie raportu bieżącego.
4. Informacje na temat realizacji celów emisji.
5. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzących miesiącach, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów

 

 

 

Załącznik:

 

ORZEŁ SA: Załącznik do raportu miesięcznego – październik 2013 r.

 

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu