+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A działając w oparciu o postanowienia punktu nr 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na „NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2013 roku zawierający:

 

1. Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
2. Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – marzec 2013 roku.
3. Raporty bieżące opublikowane w marcu 2013 r.
4. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w marcu 2013 r.
5. Wydarzenia, które dotyczą emitenta i mają wystąpić kwietniu oraz maju 2013 r.
Załącznik:

 

ORZEŁ SA: Załącznik do raportu miesięcznego – marzec 2013 r.
Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu