+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki Orzeł S.A. w upadłości układowej informuje, że w dniu 14 kwietnia 2015 roku do siedziby Spółki zostało doręczone postanowienie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 01 kwietnia 2015 roku, na mocy, którego Sąd postanowił wpisać do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany w Statucie Spółki w tym dotyczące zmiany siedziby Spółki z Ćmiłowa na Poniatową. Aktualny adres siedziby Spółki to: 24-320 Poniatowa, ul. Przemysłowa 50.

W związku z powyższym Zarząd Spółki w załączeniu podaje do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu Spółki, w brzmieniu uwzględniającym zmiany uchwalone przez Nadzwyczajne Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 lutego 2014 roku.

 

 

ORZEŁ SA: Jednolity tekst Statutu ORZEŁ SA

 

 

Podstawa prawna:

 

  • 3 ust. 2 pkt 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

 

 
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu