+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki Orzeł S.A. informuje, że w dniu 24 sierpnia 2020 roku powziął informację, iż dnia 13 sierpnia 2020 roku Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 2 735 655 (dwa miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz zmianie Statutu Spółki.

W związku z powyższym kapitał zakładowy Emitenta wynosi obecnie 10 614 543 zł (dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote) i dzieli się na:

 1. a) 3 800 000 (trzy miliony osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
 2. b) 1 265 000 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
 3. c) 1 688 333 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
 4. d) 1 125 555 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
 5. e) 2 735 655 (dwa miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda.

 

W związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, zmianie uległa również dotychczasowa treść § 7 Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu (przed zmianą):

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7 878 888,00 zł (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na:

 

 1. a) 3 800 000 (trzy miliony osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
 2. b) 1 265 000 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
 3. c) 1 688 333 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
 4. d) 1 125 555 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda.

 

Aktualna treść § 7 Statutu Spółki (po zmianie):

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 614 543,00 zł (dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote) i dzieli się na:

 1. a) 3 800 000 (trzy miliony osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
 2. b) 1 265 000 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
 3. c) 1 688 333 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
 4. d) 1 125 555 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
 5. e) 2 735 655 (dwa miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda.

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu tekst ujednolicony Statutu Spółki obowiązujący od dnia 13 sierpnia 2020 roku uwzględniający powyższe zmiany.

Załącznik:

Statut ORZEŁ S.A.

Podstawa Prawna:


 • 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Monika Koszade- Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra – Członek Zarządu