+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki informuje, iż 6 kwietnia 012r. Spółka podpisała umowę kredytu obrotowego z BZ WBK na kwotę 2,5 mln zł na okres 5 lat. Stopa procentowa ustalona została według wzoru WIBOR 1M plus marża banku. Spółka zawarła również transakcje IRS dzięki której oprocentowanie kredytu przez pierwsze 3 lata będzie na stałym poziomie.

 

Kredyt został zawarty w celu spłaty kredytu obrotowego w mBanku (przeniesienie ze względu na lepszą ofertę BZ WBK) oraz wykup obligacji serii A. W ocenie Zarządu oprocentowanie jest korzystne dla Spółki, pozwoli zaoszczędzić ok. 150 tys. zł kosztów finansowych rocznie. Dodatkowo nastąpi poprawa struktury pasywów poprzez przeniesienie 1,5 mln zł zobowiązań krótkoterminowych na długoterminowe. Umowa określa maksymalny poziom dźwigni finansowej oraz wskaźnik zadłużenia netto/EBITDA, akceptowalny przez bank.

 

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z niniejszej umowy są:
1) pełnomocnictwo do rachunku bankowego prowadzonego przez BZ WBK,
2) hipoteka umowna łączna do kwoty najwyższej 3,75 mln zł ustanowiona na rzecz Banku na nieruchomości Spółki,
3) przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia nieruchomości,
4) weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową.

 

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

 

Umowa została uznana za znaczącą, ze względu na przekroczenie 10% kapitałów własnych Spółki
Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu