+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki Orzeł S.A. zwołuje na dzień 28 czerwca 2021 roku na godzinę 15:00 w siedzibie Spółki w Poniatowej, ul. Przemysłowa 50 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
  • sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku,
  • sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku,
  • sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • podziału zysku za rok obrotowy 2020,
  • udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2020 roku,
  • udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2020 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

 

Szczegółowe informacje zawarte zostały w załącznikach do raportu.

Podstawa Prawna:

 • 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

Załącznik:

Ogłoszenie z dnia 24 maja 2021 o zwołaniu ZWZ Orzeł SA

2021 05 24_Projekty_uchwal_na_WZA_28.06.2021

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Monika Koszade-Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra – Członek Zarządu