+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki Orzeł S.A. zwołuje na dzień 27 czerwca 2022 roku na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki w Poniatowej, ul. Przemysłowa 50 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
a) Sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku,
b) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku,
c) Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.
7) Podjęcie uchwał w sprawie:
a) podziału zysku za rok obrotowy 2021,
b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2021 roku,
c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2021 roku.
8) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.
9) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
10) Wolne wnioski.
11) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowe informacje zawarte zostały w załącznikach do raportu oraz tożsame znajdują się również na stronie internetowej pod adresem http://www.orzelsa.com

Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załącznik:

Ogłoszenie z dnia 26 maja 2022 o zwołaniu ZWZ Orzeł SA
2022 05 26_Projekty_uchwal_na_WZA_27.06.2022 (1)

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Monika Koszade-Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra – Członek Zarządu