+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki Orzeł S.A. w upadłości układowej zwołuje na dzień 22 czerwca 2015 roku na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki w Poniatowej, ul. Przemysłowa 50 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. w upadłości układowej z następującym porządkiem obrad:

1)      Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2)      Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3)  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

4)      Przyjęcie porządku obrad.

5)      Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6)      Rozpatrzenie i zatwierdzenie:

  1. a) jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku,
  2. b) jednostkowego sprawozdania z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku,
  3. c) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014.

7)      Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. a) pokrycia straty za rok obrotowy 2014,
  2. b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2014 roku,
  3. c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2014 roku.

8)      Wolne wnioski.

9)      Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Szczegółowe informacje zawarte zostały w załącznikach do raportu oraz tożsame znajdują się również na stronie internetowej pod adresem http://www.orzelsa.com w zakładce Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

 

 

Podstawa Prawna:

 

 

  • 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

Załącznik:

 

ORZEŁ SA: Ogłoszenie o zwołaniu WZA

ORZEŁ SA: Projekty uchwał

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu