+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki Orzeł S.A. zwołuje na dzień 14 czerwca 2023 roku na godzinę 11:00 w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 21/25 w budynku Instytutu Techniki Cieplnej, sala 8, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
a) Sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku,
b) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku,
c) Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
7) Podjęcie uchwał w sprawie:
a) podziału zysku za rok obrotowy 2022,
b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2022 roku,
c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2022 roku.
8) Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania i przeznaczenia kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy.
9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego.
10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 Statutu Spółki.
11) Wolne wnioski.
12) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Szczegółowe informacje zawarte zostały w załącznikach do raportu oraz tożsame znajdują się również na stronie internetowej pod adresem http://www.orzelsa.com

 

Podstawa Prawna:

  • 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

Załącznik:

ORZEŁ SA: Ogłoszenie z dnia 16 maja 2023 o zwołaniu ZWZ Orzeł SA

ORZEŁ SA: Projekty_uchwal_na_WZA_14.06.2023

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Monika Koszade-Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

 

Michał Stachyra – Wiceprezes Zarządu