+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki Orzeł S.A. zwołuje na dzień 13 lutego 2018 roku na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki w Poniatowej, ul. Przemysłowa 50 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  5. Odwołanie członków Rady Nadzorczej.
  6. Powołanie członków Rady Nadzorczej.
  7. Złożenie oświadczenia w przedmiocie powołania członka Zarządu, zgodnie z § 15 ust. 3 Statutu Spółki.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Szczegółowe informacje zawarte zostały w załącznikach do raportu oraz tożsame znajdują się również na stronie internetowej pod adresem http://www.orzelsa.com w zakładce Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa Prawna:

  • 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załącznik:

Ogłoszenie z dnia 5 stycznia 2018 o zwołaniu NWZ Orzeł SA

Projekty uchwał na NWZ 13.02.2018

Pełnomocnictwo dla mocodawcy będącego osobą fizyczną

Pełnomocnictwo dla mocodawcy będącego osobą prawną

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 

Monika Koszade-Rutkiewicz – Członek Zarządu