+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2021 rok.

Załączniki:

Orzeł SA Jednostkowy raport roczny za 2021 rok

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2021 rok

Podstawa prawna:

  • 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Monika Koszade-Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra – Członek Zarządu