+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2020.

 

Załączniki:

 

Orzeł SA Jednostkowy raport roczny za 2020 rok

ORZEŁ SA Sprawozdanie z badania niezależnego biegłego rewidenta z badania dotyczącego sprawozdania finansowego za 2020 rok 

 

Podstawa prawna:

 

  • 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  

Monika Koszade-Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

 

Michał Stachyra – Członek Zarządu