+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2015.

 

 

Załączniki:

Orzeł SA Jednostkowy raport roczny za 2015 rok

Orzeł SA Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta dotycząca jednostkowego sprawozdania finansowego za 2015 rok

 

Podstawa prawna:

 

 

  • 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 

Monika Koszade-Rutkiewicz – Członek Zarządu