Podstawa Prawna:

 

§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załącznik:

 

ORZEŁ SA: Załącznik Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za 2012 rok
ORZEŁ SA: Załącznik Opinia biegłego rewidenta o jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2012

 

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu