Zarząd ORZEŁ S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2011 rok.
Ze względu na planowane przekazanie raportu z badania sprawozdania finansowego ASTOR S.A. przez biegłych rewidentów w dniu 18 czerwca 2012 rok, Emitent informuje, iż niezwłocznie po tym terminie Zarząd ORZEŁ S.A. przekaże raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego ORZEŁ S.A..

 
Podstawa prawna:

 

§ 5 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 
Załącznik:

 

ORZEŁ SA Jednostkowy raport roczny za rok2011r.
ORZEŁ SA Skonsolidowany raport roczny za rok2011r.

 
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu