W nawiązaniu do RB nr 09/2014 z dnia 17 lutego 2014 r., RB nr 12/2014 z dnia 10 marca 2014 r., oraz RB nr 16/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 15 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2014 r. na rozprawie sprawy z wniosku ORZEŁ S.A. o ogłoszenie upadłości Spółki postanowił:

 

  1. Ogłosić upadłość ORZEŁ S.A. z możliwością zawarcia układu,
  2. Uznać postępowanie upadłościowe ORZEŁ S.A. za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art.3 ust.1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z 29 maja 2000r. w sprawie postępowania upadłościowego [Dz. U. UE L z 30 czerwca 2000 r.],
  3. Ustanowić zarząd własny upadłego ORZEŁ S.A. obejmujący cały jego majątek,
  4. Wezwać wierzycieli upadłego ORZEŁ S.A., aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu – komisarzowi,
  5. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego ORZEŁ S.A., jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu – komisarzowi w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,
  6. Wyznacza sędziego – komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Moniki Wysmulskiej oraz nadzorcę sądowego w osobie Dariusza Wardy,
  7. Ustanowić kuratora dla reprezentowania obligatariuszy w postępowaniu upadłościowym ORZEŁ S.A. w osobie Jerzego Sławka.

 
Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 2 pkt 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu