+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com
Zarząd ORZEŁ S.A. w upadłości układowej informuje, iż w dniu 13 października 2014 powziął informację o złożeniu przez jednego z obligatariuszy, posiadającego 172 obligacje serii B, do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Naprawczych wniosku z dnia 03 października 2014 roku w przedmiocie pozbawienia upadłego zarządu oraz zmiany trybu postepowania upadłościowego ORZEŁ S.A. z upadłości z możliwością zawarcia układu na upadłość obejmującą likwidację majątku Emitenta.
Zarząd Spółki nie zgadza się z przedstawionymi w ww. wniosku stanowiskiem Obligatariusza i stoi na stanowisku, iż przedmiotowy wniosek jest bezzasadny, a swoją argumentację przedstawi właściwemu do rozstrzygnięcia przedmiotowego wniosku Sądowi.
Złożenie przedmiotowego wniosku na tym etapie postępowania nie ma wpływu na podejmowane przez Zarząd działania, których celem jest doprowadzenie do zawarcia układu z wierzycielami.
W odniesieniu do Obligatariuszy, zgodnie z ustaleniami z dnia 15 września 2014 roku, Zarząd wciąż oczekuje na propozycje układowe, które miały być przedstawione przez tę grupę wierzycieli.
 
Podstawa prawna:
 
§ 3 ust. 2 pkt 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
 
Osoby reprezentujące spółkę:
 
 
 
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu