Zarząd Orzeł S.A informuje, że w dniu 18 lipca 2016 roku do siedziby Spółki wpłynęło pismo z Ministerstwa Skarbu Państwa, informujące o odmowie udzielenia Spółce pomocy publicznej na restrukturyzację przedsiębiorców w formie pożyczki w kwocie 7.453.196,82 zł.

Spółka wystąpiła do Ministra Skarbu Państwa w dniu 28 stycznia 2016 roku z wnioskiem o udzielenie pomocy publicznej na restrukturyzację (wniosek został uzupełniony w dniach 14, 21 marca oraz 4 maja 2016 roku). Po przeprowadzeniu analizy formalnej oraz oceny merytorycznej wniosku oraz Planu restrukturyzacji, Minister Skarbu Państwa stwierdził, że nie spełniają one warunków dopuszczalności pomocy na restrukturyzację, o których mowa w Komunikacie Komisji Europejskiej.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 

Monika Koszade – Rutkiewicz – Członek Zarządu