+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż w nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców, Emitent w dniu 28 stycznia 2016 roku złożył do Ministerstwa Skarbu Państwa wniosek o udzielenie pomocy na restrukturyzację.
Wnioskowana forma pomocy to pożyczka preferencyjna na pokrycie kosztów restrukturyzacji w kwocie 8 494 549,38 zł.
Kwota ta zostanie w przeważającej części przeznaczona na spłatę zobowiązań objętych układem w postępowaniu upadłościowym.
Emitent, w formie raportów bieżących, będzie informował o przebiegu postępowania.

 

Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 

Monika Koszade-Rutkiewicz – Członek Zarządu