+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. w upadłości układowej informuje, że w dniu 27 kwietnia 2015 roku do siedziby Spółki wpłynęło pismo z Ministerstwa Skarbu Państwa, informujące o odmowie udzielenia Spółce pomocy publicznej na restrukturyzację.

Spółka wystąpiła do Ministra Skarbu Państwa w dniu 21 stycznia 2015 roku z wnioskiem o udzielenie pomocy publicznej na restrukturyzację. Po przeprowadzeniu analizy formalnej oraz oceny merytorycznej wniosku oraz Planu restrukturyzacji, Minister Skarbu Państwa stwierdził, że nie spełniają one warunków dopuszczalności pomocy na restrukturyzację, o których mowa w Komunikacie Komisji Europejskiej.

Podstawowym powodem odmowy udzielenia dotacji na restrukturyzację był niewystarczający wkład własny, który wynosił 42,05%. W ocenie Ministerstwa Skarbu Państwa, Spółka nie wykazała podstaw do obniżenia poziomu wymaganego wkładu własnego poniżej 50%.

Zarząd, w najkrótszym możliwym terminie dokona korekty prognoz finansowych oraz sposobu przeprowadzenia restrukturyzacji finansowej Spółki, tak aby ewentualny udział dotacji na restrukturyzację nie przekraczał 50% łącznych kosztów restrukturyzacji. Po zmianie powyższych założeń, Emitent ponownie złoży w Ministerstwie Skarbu Państwa wniosek o udzielenie pomocy na restrukturyzację w formie dotacji.

O ponownym złożeniu wniosku do Ministerstwa Skarbu Państwa Spółka poinformuje w oddzielnym raporcie bieżącym.

 

 

Podstawa prawna:

 

 

  • 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

 

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

 

 
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu