+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. informuje, iż w dniu 8 kwietnia 2014 roku Spółka pozyskała informację z Banku o zajęciu rachunków bankowych prowadzonych przez Alior Bank S.A. w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych na wniosek Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. oraz Firma Oponiarska Dębica S.A. na postawie nakazów zapłaty wydanych przez Sąd Okręgowy w Lublinie.

 

Dokonane zajęcia spowodowały, że Spółka pozbawiona została możliwości realizowania z prowadzonego przez Bank rachunku płacowego wypłaty wynagrodzeń należnych pracownikom Spółki.

 

Ponadto w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego zajęty został również rachunek bankowy przeznaczony wyłącznie do rozliczeń zaliczek na poczet dotacji otrzymanej z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Spółka wystąpiła do komornika z wnioskami o zwolnienie środków. Pierwszy wniosek dotyczy zwolnienie w wysokości 84 525,01 zł która to kwota stanowi bieżące wynagrodzenie za pracę dla pracowników za miesiąc marzec wraz z podatkami i innymi obciążeniami ustawowymi, w wysokości nie przekraczającej przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez prezesa GUS. Natomiast drugi wniosek dotyczy zwolnienia środków w wysokości 82 278 zł stanowiącą kwotę zaliczki wypłaconej przez PARP z tytułu umowy.

 

W związku z tym, iż egzekwowane wierzytelności z mocy prawa objęte są układem, Zarząd złożył również w Sądzie Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wniosek o udzielenie zabezpieczenia poprzez zawieszenie prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej postępowania egzekucyjnego na wniosek Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o. oraz Firma Oponiarska Dębica S.A..

 
Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu