W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2015 Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż emisja obligacji serii C jest przeprowadzana przez Emitenta w celu wykonania zobowiązań określonych w układzie zawartym z wierzycielami Spółki w postępowaniu upadłościowym. Przyjęcie oferty nabycia obligacji serii C, będzie się wiązało z umorzeniem obligacji serii B. Obligacje serii C będą miały postać zdematerializowaną i będą przydzielane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Po dokonaniu wpisu obligacji serii C do ewidencji (dzień Emisji) nastąpi umorzenie obligacji serii B.

Szczegółowe warunki emisji doręczone zostały wszystkim obligatariuszom, którzy złożyli wstępne deklaracje zakupu obligacji serii C w terminie do dnia 12 października 2015 roku i opisują one warunki formalne, od których spełnienia uzależnione jest skuteczne przyjęcie oferty nabycia obligacji serii C. Dotyczy to zwłaszcza załączenia świadectw depozytowych, z których treści wynikało będzie jednoznacznie, iż przysługujące wskazanej w nim osobie obligacje, zapisane na wskazanym rachunku papierów wartościowych zostały w sposób nieodwołany zablokowane w celu ich umorzenia. Brak prawidłowego świadectwa depozytowego, będzie skutkował jego zwrotem i uniemożliwiał będzie przydział obligacji serii C. Wszyscy obligatariusze, którzy nie dokonają zamiany posiadanych obligacji serii B na C będą spłacani w ratach zgodnie z harmonogramem zawartym w układzie.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

§ 3 ust. 2 punkt 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

 
Osoby reprezentujące Spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu
Monika Koszade – Rutkiewicz – Członek Zarządu