+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W związku z postanowieniami układu zawartego w postępowaniu upadłościowym ORZEŁ S.A. w upadłości układowej przed Sądem Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych Zarząd Emitent przypomina, iż propozycja nabycia obligacji planowanej emisji serii C poprzez zaliczenie wierzytelności z tytułu obligacji serii B na poczet ceny obligacji nowej emisji według wartości nominalnej (stosunek wymiany 1:1), zostanie skierowana do obligatariuszy uprawnionych z obligacji serii B, którzy złożą wstępne deklaracje nabycia obligacji serii C w terminie 1 miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu i zakończeniu postępowania upadłościowego.

Załącznikiem do niniejszego raportu jest wzór deklaracji dla obligatariuszy serii B zainteresowanych skorzystaniem z tej opcji.

Deklarację mogą być składane w formie pisemnej osobiście, przesyłane na adres siedziby Spółki (24-320 Poniatowa, ul. Przemysłowa 50) jak również w formie elektronicznej na adres e-mail: info@orzelsa.com.

Obligatariusze, którzy we wskazanym terminie nie złożą deklaracji i/lub nie skorzystają z propozycji nabycia obligacji serii C otrzymają spłaty zgodnie z harmonogramem spłat ratalnych określonym w zawartym układzie.

Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego zostało wydane przez Sąd w dniu 31 sierpnia 2015 roku, Zarząd Spółki nie ma jednak jeszcze informacji na temat terminu jego uprawomocnienia. O terminie uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego i związanym z tym terminem, do którego składane mogą być wstępne deklaracje nabycia obligacji serii C, Spółka informować będzie w odrębnym raporcie.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu