W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 88/2010 z dnia 06.12.2010r. o Zarząd Orzeł S. A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent pozyskał informację o pozytywnej ocenie merytorycznej projektu „Optymalizacja wymiany handlowej pomiędzy ORZEŁ SA a podmiotami współpracującymi dzięki systemowi B2B”. Projekt ten został zgłoszony do dofinansowania w ramach działania 8.2.

Niniejsza decyzja oznacza przyznanie Emitentowi dofinansowania na realizację tego projektu na kwotę 175,67 tys. zł. co stanowi 55,68% całkowitych kosztów kwalifikowanych. Łączna wartość projektu wynosi 315,5 tys. zł. Planowany termin realizacji projektu: 03.2011 – 02.2012.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu