Obligacje serii B

Data Emisji: 22 sierpnia 2011 r.
Data debiutu na Catalyst: 04 listopada 2011 r.

1. Cel emisji obligacji.

Obligacje serii B emitowane były w celu częściowego dobrowolnego wykupu obligacji Serii A, finansowania dokończenia projektu Emitenta dotyczącego budowy fabryki zajmującej się odzyskiwaniem surowców z opon i produkcją granulatu gumowego, oraz zasilenia kapitału obrotowego Emitenta.

2. Określenie rodzaju emitowanych obligacji.
Obligacje kuponowe Serii B na okaziciela, 3-letnie, z kuponem odsetkowym w wysokości 11% w skali roku – płatnym kwartalnie.

3. Wielkość emisji.
W wyniku przeprowadzonej emisji objętych zostało 10.000 szt. obligacji Serii B o łącznej wartości 10.000.000,00 zł, z czego:
– 5.735 szt. obligacji Serii B objętych zostało w wyniku częściowego dobrowolnego wykupu i umorzenia 5.735 szt. obligacji serii A na podstawie zawartych przez Emitenta i inwestorów umów kompensaty;
– 4.265 szt. obligacji Serii B objętych zostało za wkład w postaci środków pieniężnych.

4. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji.
Wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1.000,00 zł.

5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji.
W dniu 22 sierpnia 2014 roku („Dzień Wykupu”) Emitent wyświadczy Obligatariuszom za każdą Obligację Serii B kwotę równą jej wartości nominalnej, wynoszącej 1000,00 zł.

6. Wysokość i forma zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia.

Zabezpieczeniem wierzytelności wynikających z Obligacji serii B jest zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa Emitenta – linii technologicznej do recyklingu opon samochodowych oraz opon do innych pojazdów, który ustanowiony został w dniu 5 sierpnia 2011r. poprzez stosowny wpis do rejestru zastawów prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, Wydział XII Rejestru Zastawów.

Podmiotem pełniącym funkcję administratora zastawu będzie Pan Józef Sławomir Orzeł zamieszkały w Ćmiłowie (nr PESEL XXXX).

Zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa Emitenta – linii technologicznej do recyklingu opon samochodowych oraz opon do innych pojazdów ustanowione jest do najwyższej sumy zabezpieczenia na poziomie 15.526.900,00 zł. (piętnaście milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset złotych), co stanowi 155% wartości emisji Obligacji.

Wycena linii technologicznej stanowiącej przedmiot zastawu rejestrowego, na podstawie której ustalona została najwyższa suma zabezpieczenia, udostępniana jest do wglądu na żądanie inwestora w siedzibie Emitenta, a jej kopia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Kopia Postanowienia Sądu Rejonowego w Lublinie, Wydział XII Rejestru Zastawów w sprawie ustanowienia zastawu rejestrowego na linii technologicznej do recyclingu opon samochodowych oraz opon do innych pojazdów stanowi załącznik do niniejszego raportu.