+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Termin: 24.08.2010 r., godz. 12.00
Miejsce: Ćmiłów, ul. Willowa 2-4 (siedziba Spółki)
Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Przyjecie porządku obrad.

5. Podjecie uchwał w sprawie:

a) podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisje akcji serii D z prawem poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu

b) wyrażenia zgody na ubieganie sie o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NEW CONNECT) praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D oraz dematerializacji praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D

c) udzielenia upoważnienia Zarządowi

d) prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

6. Wolne wnioski.

7. Zamkniecie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

 

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (raport bieżący ESPI 14/2011 z 24.08.2010)

 

Pliki do pobrania:

Uchwały NWZA ORZEŁ SA z dnia 24.08.2010 
ORZEŁ SA Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 24 08 2010
ORZEŁ SA Projekty uchwał NWZA na dzień 24 08 2010
ORZEŁ SA Wzór pełnomocnictwa dla mocodawcy będącego osobą fizyczną
ORZEŁ SA Wzór pełnomocnictwa dla mocodawcy będącego osobą prawną