+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

 

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał od spółki zależnej Centrum Technologii ESTUDO Sp. z o.o. informację o uzyskaniu z Ministerstwa Gospodarki pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu „Utworzenie Centrum B+R w zakresie innowacyjnych rozwiązań technologicznych branży rolniczej” w ramach działania 4.5 poddziałania 4.5.2 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki PO IG.

Niniejsza informacja oznacza przyznanie dofinansowania na realizację projektu na kwotę 11 556 300,00 zł. Uzyskanie dotacji pozwoli spółce zależnej na budowę Centrum B+R o wartości 16,5 mln zł w tym 11,5mln zł pochodzące z dotacji.

Zarząd ORZEŁ S.A. informuje jednocześnie, że podejmie działania zmierzające do zawarcia umowy z inwestorem z branży rolniczej w celu dalszego rozwijania spółki Centrum Technologiczne ESTUDO Sp. z o.o.. Nawiązanie takiej współpracy jest kluczowe z punktu widzenia dalszego rozwoju spółki zależnej i warunkuje realizację całego projektu inwestycyjnego.

W związku z przewidywanym zapotrzebowaniem spółki zależnej na kapitał, ORZEŁ S.A. nie planuje przeprowadzania emisji akcji własnych.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę

Jacek Orzeł Prezes Zarządu