W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 86/2010 z dnia 19.11.2010 r. Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, iż w dniu dzisiejszym na konto Spółki wpłynęły środki związane z refundacją poniesionych kosztów oraz zaliczką nr 2 dotacji przyznanej przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację projektu „Rozpoczęcie produkcji czystego granulatu z odpadów z opon, innowacyjna gospodarka” Działanie 4.1. „Wsparcie wdrożeń wyników B+R”.

Kwota otrzymanej zaliczki wynosi 4 578 969,55 PLN co stanowi 85% wnioskowanej kwoty. Pozostałą część środków Spółka powinna otrzymać do końca lutego 2011r. Otrzymane środki są wystarczające na pokrycie spóźnionych płatności za linię technologiczną, która jest już przygotowana przez dostawcę.

W związku z opóźnieniem otrzymania środków Spółka ustosunkuje się do ewentualnego opóźnień w uruchomieniu produkcji po otrzymaniu pozostałych 15% (tj 808 053,45 zł) wnioskowanej kwoty.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu