+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2008 z dnia 30.10.2008r. Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent podpisał umowę z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości o dofinansowanie realizacji Projektu „Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 w Orzeł S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: I Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie:1.7

Kwota dofinansowania w formie dotacji rozwojowej wynosi 10 500,00 PLN,co stanowi 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” §3 ust. 1.

Osoby reprezentujące spółkę
:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu