+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Szanowny Mike Tyson’ie, informacja na ten temat znajduje się w samych propozycjach układowych: „Obligacje serii C zostaną zaoferowane Obligatariuszom, którzy złożą wstępne deklaracje zakupu obligacji serii C w terminie 1 miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu i zakończeniu postępowania upadłościowego, w ramach subskrypcji przeprowadzonej przez Upadłego, skierowanej wyłącznie do tych Obligatariuszy, którzy we wskazanym powyżej terminie złożą wstępne deklaracje zakupu (subskrypcja prywatna).” Obligatariusze którzy nie złożą wstępnych deklaracji zakupu obligacji serii C, zostaną objęci opcją B (spłata w ratach).

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)