+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zabezpieczeniem wierzytelności z tytułu obligacji serii B pozostaje cały czas zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa Emitenta – linii technologicznej do recyklingu opon samochodowych oraz opon do innych pojazdów. W przypadku wyboru opcji B zastaw rejestrowy zabezpiecza płatność rat układowych zgodnie z treścią zawartego układu, do czasu spłaty wszystkich rat. W przypadku wyboru opcji A objęcie obligacji serii C będzie równoznaczne z wykonaniem zobowiązań układowych, jednakże zabezpieczeniem tych obligacji będzie również zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa Emitenta – linii technologicznej do recyklingu opon samochodowych oraz opon do innych pojazdów, tyle że zastaw ten ustanowiony zostanie w dalszej kolejności tj. na ruchomości już obciążonej zastawem na rzecz wierzycieli uprawnionych z obligacji serii B, tj. tych którzy skorzystają z opcji B. Oznacza to, że w przypadku gdyby doszło do zaspokajania się wierzycieli z przedmiotu zastawu, pierwszeństwo będą mieli obligatariusze serii B, a z pozostałej po ich zaspokojeniu kwoty, zaspokajać będą się w dalszej kolejności wierzyciele uprawnieni z obligacji serii C.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)