+ 48 (81) 475 57 00 info@orzelsa.com
  • Polski
  • Русский

Zarząd ORZEŁ S. A. podaje do publicznej wiadomości raport roczny za rok obrotowy 2008.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008.

Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” §5 ust. 6.

Załączniki:

Opinia o badaniu rocznym sprawozdania finansowego

Raport z badania rocznego sprawozdania finansowego.

Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.

Pismo Prezesa Zarządu.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Orzeł S.A.

Wybrane dane finansowe 2008.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu