+ 48 (81) 475 57 00 info@orzelsa.com
  • Polski
  • Русский

Obszary działania

Dlaczego recykling opon?

Ze względu na wzrost liczby pojazdów, w tempie geometrycznym przyrasta masa odpadowych opon. Według szacunków, w ubiegłym roku w Unii Europejskiej powstało prawie 3 mln ton zużytych opon samochodowych. W Polsce, zgodnie z danymi Instytutu Przemysłu Gumowego, liczba ta oscyluje w granicach 140 tys. ton i ciągle rośnie. Tylko w pięciu krajach UE powstaje więcej zużytych opon niż w Polsce. W wyniku takiego stanu rzeczy narasta potrzeba recyklingu odpadów gumowych. Do czynników wpływających na wzrost popytu na usługi recyklingu i jego produkty można zaliczyć wzrost ilości opon i utrudnienia w ich składowaniu, rosnące zapotrzebowanie na surowce powstałe z przetworzenia opon oraz zaostrzenie przepisów regulujących gospodarkę odpadami.

Bardzo ważnymi czynnikami przemawiającymi za wzrostem popytu na takie usługi są bogate możliwości wykorzystania surowców powstałych w wyniku recyklingu opon, co ma niebagatelne znaczenie w kontekście polityki racjonalnego wykorzystanie zasobów. Zużyte opony mogą być zagospodarowane w różnoraki sposób. Najcenniejszym wydaje się wykorzystanie ich w postaci rozdrobnionej (recykling materiałowy). Granulat stosuje się jako składnik nawierzchni boisk, ścieżek do biegania, warstw amortyzujących, różnego rodzaju barier przeciwhałasowych, mat izolacyjnych i antypoślizgowych. Strzępy i chipsy w konstrukcjach tuneli, przejść podziemnych, warstw drenażowych, jako wypełniacze w elementach konstrukcji budowlanych. Miał gumowy do modyfikacji asfaltu, produkcji progów zwalniających, słupków i wysepek. Przemysł kolejowy stosuje granulat do układania torów kolejowych i tramwajowych. Przemysł motoryzacyjny, gumowy i chemiczny używa miału do produkcji dywaników samochodowych, wycieraczek, wykładzin. Wysoka kaloryczność granulatów gumowych oraz ich pozytywny wpływ na procesy spalania miałów węglowych czynią je poszukiwaną alternatywną domieszką dla ciepłownictwa i cementowni. Odzyskane druty stalowe pozyskują huty.

Konieczność dostosowywania polskich norm do regulacji wspólnotowych stwarza bardzo korzystną sytuację dla Zakładu Produkcji Granulatu Gumowego działającego w ramach ORZEŁ S.A. Zapotrzebowanie na bezpieczne nawierzchnie będzie rosło w miarę rozwoju budownictwa oraz w miarę bogacenia się społeczeństwa. Przepisy dotyczące stosowania bezpiecznych nawierzchni zmuszają inwestorów do stosowania wyrobów z granulatu gumowego. Zaniedbania w tej dziedzinie w Polsce są ogromne – szkoły, przedszkola, place zabaw wybudowane przed 2000 r. są w 100% otoczone betonem i wymagają przebudowy. Przewiduje się, że w najbliższych latach nastąpi przełom w budownictwie drogowym. Planowane są nowe inwestycje związane z budową i modernizacją obiektów sportowych (m.in. Orliki), gdzie granulat gumowy jest jednym z podstawowych materiałów stosowanych do budowy nawierzchni. Szacuje się, że przez najbliższe 10 lat popyt na usługi i produkty z recyklingu opon będzie wzrastał nie mniej niż 10% rocznie.

Zapraszamy do współpracy osoby, zespoły lub podmioty badawczo-rozwojowe. Celem współpracy ma być odkrywanie nowatorskich zastosowań granulatu gumowego SBR otrzymywanego ze zużytych opon.

Zakupimy spółkę lub nawiążemy ścisłą współpracę z podmiotem posiadającym nowatorską technologię zastosowania granulatu gumowego SBR otrzymywanego ze zużytych opon.