+ 48 (81) 475 57 00 info@orzelsa.com
  • Polski
  • Русский

Orzeł SA: Wykup obligacji serii C

Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż w dniu 14 stycznia 2019 roku dokonał wpłaty należności z tytułu wykupu obligacji serii C na rachunek Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, za pośrednictwem którego należności te zostaną przekazane na rachunki...

Orzeł SA: Wpis hipoteki umownej

Zarząd Orzeł S.A. informuje, że Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskiem, IV Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał w księdze wieczystej wpisu hipoteki umownej do kwoty 2.249.999 zł, będącej zabezpieczeniem obligacji serii E. Hipoteka ustanowiona została na nieruchomości...