+ 48 (81) 475 57 00 info@orzelsa.com
  • Polski
  • Русский

Spółka na chwilę obecna nie planuje wypłacania dywidendy. Na obecnym szybkim etapie rozwoju wszystkie wygenerowane środki będą reinwestowane.

Was this answer helpful ? Yes(0)/ No(0)