+ 48 (81) 475 57 00 info@orzelsa.com
  • Polski
  • Русский

Witam, Zarząd podejmuje działania zmierzające do znaczącej poprawy rentowności spółki. Ich efektów należy spodziewać się w I/IIQ 2014 roku. Nie komentuję obecnego kursu akcji czy obligacji – jest to wynik autonomicznych decyzji inwestorów.

Was this answer helpful ? Yes(0)/ No(0)