+ 48 (81) 475 57 00 info@orzelsa.com
  • Polski
  • Русский

Szanowny Panie, Spółka rzeczywiście realizowała w 2012 roku duży kontrakt na dostawę granulatu gumowego. Kontrakt nie został w pełni zrealizowany ze względu na nieodebranie odpowiedniej ilości przez kupującego jak również z winy sprzedającego, ze względu na niższą od zakładanej wydajność produkcji w I-IIIQ 2012 roku. Powyższe fakty nie spowodowały nałożenia kar umownych na żadną ze stron. Pozdrawiam JO

Was this answer helpful ? Yes(0)/ No(0)